Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mee, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
* de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]
* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]
* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen

*Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)]

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Zie voor uitzonderingen onze Algemene Voorwaarden.